ACTUALIZARE: Iata continutul postarii de pe Instagram

Imi dau seama ca multi au cont pe Facebook si nu pe Instagram, deaceea mai jos am postat continutul la prima mea postare de pe instagram (http://instagram.com/bible_survey/). Intentia este cu ajutorul Domnului sa public cate un comentariu scurt la cartile Noului Testament. De acum inainte ce postez pe instagram v-a aparea si pe blog. In partea a doua a articolului (mai jos) aveti varianta in engleza. 

Conlucrarea remarcabila a celor patru Evanghelii

Pe măsură ce începem să cercetăm pe scurt Noul Testament, este foarte potrivit să aruncăm o privire rapidă asupra conlucrarii celor patru Evanghelii.

📖 Evanghelia după Matei începe cu genealogia Domnului, aratănd că se avea in vedere în primul rând o audiență evreiască. Spre surprinderea cititorilor evrei, Evanghelia se termină cu trimiterea ucenicilor de catre Domnul Cristos la toate neamurile. Mandatul acesta este si pentru noi. Deci, concluzia cartii este că Mesia a venit pentru întreaga lume.

📖 Pe de altă parte, Marcu începe cu afirmarea divinitatii lui Hristos în contextul slujirii Sale. Această evanghelie se termină cu puterea dată bisericii din secolul I. Așa aflăm că Dumnezeu canalizeaza puterea Sa prin slujitori umili. Nu mă refer aici la carismatism, ci la puterea unei vieți sfinte în aceste vremuri teribile a zilelor din urma.

📖 Luca se adresează unei audiențe greco-romane. Pentru ei era esențial să știe cine erau conducătorii zilei cat și cronologia evenimentelor descrise. Spre deosebire de cărțile anterioare, această Evanghelie nu are o concluzie. Luca arată că concluzia logică a morții și învierii lui Hristos este biserica Lui în cartea Faptelor Apostolilor, așa cum a prezis în Evanghelia lui Matei, prin marea trimitere.

📖 Ioan scrie cea mai grandioasă introducere la cărțile Noului Testament. Domnul Isus este portretizat ca fiind Cuvântul, co-egal cu Dumnezeu în divinitatea Sa. Descrierea lui Hristos ca fiind Cuvântul, rezonează la fel de bine cu evreii cat și cu neamurile. Vechiul Testament abundă in expresii precum “Cuvântul Domnului a venit”. Pentru greci, Logosul însemna totul: rațiune, comunicare, logică, ordine. Evanghelia lui Ioan se termină cu restaurarea lui Petru, demonstrând umilința divină și harul Domnului, care fiind Dumnezeu întrupat, se ocupa de o singură persoană care trebuia să fie readusă la El și dupa aceea trimisă să slujească.

***

The amazing interlock of the four Gospels
As we start out to survey in brief the New Testament it’s very fitting to have a quick look at the interlocking of the four Gospels.
📖 The Gospel of Matthew begins with the genealogy of the Lord, signaling that the intent was primarily a Jewish audience. To the surprise of the Jewish readers, the gospel ends with Christ commissioning the disciples and us to go unto all nations. So the message was that the Jewish Messiah came for the whole world. .
📖 On the other hand, Mark starts out by affirming the deity of Christ in the context of His servanthood. This gospel ends with the power bestowed upon the 1st century church. So we learn that God channels His power through humble servants. I’m not referring here to charismatic stuff but the power of a holy life in these dreadful end times. .
📖 Luke addresses a Greco-Roman audience. It was essential for them to know who the rulers of the day were, and the chronology of events described. Unlike the previous books, this gospel doesn’t have a conclusion. Luke shows that the logical conclusion of Christ’s death and resurrection is His church in the book of Acts, as He predicted in the Gospel of Matthew by the great commission. .
📖 John writes the greatest introduction to the New Testament books. The Lord Jesus is portrayed as being the Word, co-equal with God in his deity. John’s depiction of Christ as being the WORD resonates equally well with Jews and Gentiles. The Old Testament abounds with expressions such as ‘the Word of the Lord came’. For the Greeks, Logos meant everything: reason, communication, logic, order. The Gospel of John ends with the restoration of Peter, demonstrating the divine humbleness and grace of the Lord who being God in flesh, busied Himself with one person who needed to be brought back to Him and then sent out to minister.

 

3 thoughts on “ACTUALIZARE: Iata continutul postarii de pe Instagram

 1. UN PRILEJ DE REDESCOPERIRE A ADEVĂRURILOR BIBLIEI

  Apreciez în mod deosebit inițiativa autorului de a cerceta ( fie și) pe scurt Noul Testament.
  *******
  Este o provocare pentru fiecare creștin care dorește să-L proslăvească pe Domnul Isus Hristos prin studierea Sfintei Scripturi și prin trăirea zi de zi după valorile moral-divine revelate de Mântuitorul nostru.
  *******
  Într-o vreme în care oamenii nu mai pun accentul pe studierea personală a Bibliei, ci mai mult pe citirea comentariilor biblice, provocarea aceasta este binevenită.
  *******
  Tema acestui prim articol este fascinantă: „Conlucrarea remarcabilă a celor patru Evanghelii”.
  *******
  În doar 15 fraze autorul prezintă în mod remarcabil „firul roșu” care străbate fiecare evanghelie, pe Domnul Isus Hristos.
  *******
  În cea de-a doua frază din sinteza de la Evanghelia după Matei, autorul a scris: „…Evanghelia se termină cu trimiterea ucenicilor de catre Domnul Cristos la toate neamurile”.
  *******
  Afirm că, oricine studiază cu atenție finalul fiecărei evanghelii descoperă cea mai importantă poruncă a Domnului Isus Hristos dată ucenicilor după învierea Sa, PORUNCA MISIONARĂ cu multiplele ei implicații și aplicații.
  *******
  Aceasta poruncă se întâlnește în toate cele patru Evanghelii, dar și în Faptele Apostolilor.
  *******
  În MATEI: Evanghelia trebuie predicată în toată lumea (28:19).
  *******
  În MARCU: Vestea bună trebuie predicată pentru orice făptură (16:15).
  *******
  În LUCA: Pocăința și iertarea trebuie predicată pentru toate națiunile (24:47).
  *******
  În IOAN: Evanghelizarea lumii de către ucenici se face prin puterea și călăuzirea Duhului Sfânt (20:21-23).
  *******
  În FAPTE: Ucenicii, după primirea Duhului Sfânt, urmau să fie martori ai Domnului Isus Hristos în întreaga lume începând din Ierusalim (1:8).
  *******
  Din punct de vedere cronologic porunca misionară din Ioan 20:2-23 este prima.
  *******
  Conform relatării din Ioan 20:21-23, Domnul Isus Hristos apare pe neașteptate în mijlocul celor zece ucenici [care L-au părăsit ori chiar sau lepădat de El – cazul lui Petru (Toma nu era prezent).] și „sunt primiți în părtășie de viață cu Cel înviat și pregătiți pentru începerea misiunii de evanghelizare a lumii”.

  Domnul Isus Hristos a transferat autoritatea Sa ucenicilor (Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi) pentru propovăduirea Evangheliei și ”a suflat asupra lor şi le-a zis: Luaţi Duh Sfânt” făcând din ucenici o creație nouă (1 Corinteni 15:45), ființe capabile să vestească vestea bună a mântuirii.
  *******
  „Ce a suflat Domnul Isus Hristos asupra ucenicilor nu era Duhul ca Persoana, ci era o putere izvorâtă din prețul răscumpărării plătit – moartea Sa și din viața Sa nouă de după înviere.

  Remarcați că în Ioan 20:22 Duh Sfânt nu este articulat și nu mai apare nicăieri în Noul Testament decât în acest verset.
  Domnul Isus nu le-a spus Luați Duhul Sfânt.

  Termenul a suflat este însă folosit în Septuaginta (traducerea în limba greacă a Vechiului Testament pe la anul 280 î.d.H.) în Genesa 2:7 unde este scris ”i-a suflat în nări suflare de viață” și în Ezechiel 37:9 unde este scris: ”Duhule, vino din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia ca să învie!”.
  *******
  Aplicat la ucenici înseamnă: Domnul Isus a făcut din oameni care erau morți în păcatele lor (1Corinteni15:17; Efeseni 2:1…;5:14) niște oameni care au umblat în viața nouă a Duhului și au împlinit poruncile Lui, nu în ultimul rând porunca de a vesti Evanghelia.”
  *******
  Să ținem cont că Domnul Isus a spus ucenicilor în Ioan 16:5-7:

  Acum Mă duc la Cel ce M-a trimis [La Tatăl, nota mea] ; şi nimeni din voi nu Mă întreabă: „Unde Te duci?” 6 Dar, pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. 7 Totuş, vă spun adevărul: Vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, mângîietorul nu va veni la voi; dar dacă Mă duc, vi-L voi trimite.
  *******
  Și Mângâietorul, Duhul Sfânt, a fost trimis ucenicilor după 10 zile de la Înălțatarea Domnului Isus la cer, la Dumnezeu Tatăl.

  Tuturor, multă sănătate!
  Dobrescu Victor

 2. Septuaginta nu este cuvantul inspirat al lui DUMNEZEU:
  1.numai celor din tribul lui Levi DUMNEZEU Le-a poruncit sa scrie Cuvantul (1 Cronici 16:4)
  2.orice evreu care traia (sau se intorcea) in Egipt traia in neascultare de DUMNEZEU (Deut .17:16)
  3.Septuaginta contine carti apocrife ca Tobit .Rugacinea lui Manase,Baruch samd,carti dovedite ca sunt neinspirate de DUMNEZEU.
  4.LXX sau Septuaginta este Hexapla lui Origen si este o asemanare a versiunilor V.T. srise de Theodotian,Symmachus si Aquila,toti trei gnostici ocultisti.
  5.LXX nu poate fi datata mai devreme de sec 3 A.D .
  6.cele 4 manuscrise din care se spune ca este inpirata LXX:
  a.Alexandrinus -scris dupa 300 de ani dupa ce s-a incheiat de scris N,T.si caruia ii lipsesc versete din Gen.14,15,16;Lev 6;1 Sam 12 samd
  b.Sinaiticus – sris cu 200 de ani dupa N.T.,la fel lipsesc versete
  c.codex ephraemi-300 dupa N.T.si ii lipsesc Gen.
  Ex,Num,Deut,si altele
  d.Vaticanus-omite versete di Gen, Ps,1si 2 Sam. sicontine cartile apocrife.
  Dupa LXX este scrisa varianta ortodoxa a bibliei .
  Verificati va rog Apocalipsa 1:11 in varianta Cornilescu si cea ortodoxa .O sa vedeti diferenta.
  In acest verset este atacata “DUMNEZEIREA” Domnului ISUS. Asta fac gnosticii .
  Sper din tot sufletul sa nu va fi suparat cu interventia mea.
  Multe binecuvantari din partea
  DOMNULUI ISUS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s